พฤติกรรมสุขภาพ: แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-426-086-3
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2561
ขนาดรูปเล่ม : 
B5
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
นางสาวนวิพรรณ ตันติพลาผล
Graphic Designer: 
นายสรญา แสงเย็นพันธ์
Graphic Designer (Cover): 
นายสรญา แสงเย็นพันธ์
นักวาดภาพประกอบปก : 
ดร.จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ
บรรณาธิการ: 
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
บรรณาธิการบริหาร : 
ศ.ดร.รัตนะ บัวสนธ์
โรงพิมพ์: 
รัตนสุวรรณการพิมพ์ 3
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
หนังสือ พฤติกรรมสุขภาพ: แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ เป็นหนังสือวิชาการที่กล่าวถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์ ที่เป็นเรื่องยากทั้งทาง สังคม วัฒนธรรม รวมถึงพฤติกรรมการกิน ที่ยากที่จะเปลี่ยนแปลง และการเลือกใช้สีมี่สดใสเพื่ออยากจะทำให้ผู้อ่านมีความสนใจมากยิ่งขึ้น