แมลงที่เป็นประโยชน์ Beneficial Insects

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-426-080-1
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2561
ขนาดรูปเล่ม : 
B5
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
นางสาวนวิพรรณ ตันติพลาผล
Graphic Designer: 
นายสรญา แสงเย็นพันธ์
Graphic Designer (Cover): 
นายสรญา แสงเย็นพันธ์
นักวาดภาพประกอบปก : 
-
บรรณาธิการ: 
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
บรรณาธิการบริหาร : 
รศ.ดร.ไพศาล มุณีสว่าง
โรงพิมพ์: 
รัตนสุวรรณการพิมพ์ 3
ผู้จัดพิมพ์: 
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
เครดิตอื่นๆ: 
ถ่ายภาพโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมพร แพ่งนคร
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
ปกหนังสือ แมลงที่เป็นประโยชน์ เป็นหนังสือเชองวิชาการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับแมลงที่ทำให้เกินประโยชน์แก่มนุษย์ แนวคิดในการออกแบบปกหนังสือเล่มนี้ เพื่อการดึงดูดความสนใจของกลุ่มผู้ที่อยากศึกษาเรื่องแมลง จริงใช้ภาพรังของชันโรง ที่เป๋นหนึ่งในแมลงที่เป็นประโยชน์แต่มนุนย์ ด้วยรังของชันโรง ที่มีความสวยงามเหลืองดั่งทองคำ ผู้ออกแบบจริงเลือกใช้พื้นดำเพื่อเสริมให้รังชันโรง มีความสวนงามมากยิ่งขึ้น