POWERISM

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-298-372-6
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2560
ขนาดรูปเล่ม : 
18 ซม. x 12.5 ซม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
SALMON BOOKS
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
ปฏิกาล ภาคกาย
Graphic Designer: 
ภาคภูมิ ลมูลพันธ์ และ น้ำใส ศุภวงศ์
Graphic Designer (Cover): 
ภาคภูมิ ลมูลพันธ์ และ น้ำใส ศุภวงศ์
นักวาดภาพประกอบปก : 
-
บรรณาธิการ: 
-
บรรณาธิการบริหาร : 
ปฏิกาล ภาคกาย
ผู้จัดพิมพ์: 
วิธิต อุตสาหจิต
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
ความที่เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับอำนาจที่อยู่รอบตัวเรา ผู้ออกแบบจึงใช้ภาพประกอบที่เกี่ยวข้องกับการเมืองและอำนาจบนปก โดยตั้งใจสื่อว่าลวดลายเหล่านี้ก็เหมือนกับสิ่งต่างๆ รอบตัวที่ถูกประกอบสร้างขึ้นด้วยอำนาจ และเป็นการช่วยสร้างบรรยากาศให้กับผู้อ่านไปในตัว