คิดแบบในหลวง

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786163781130
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2560
ขนาดรูปเล่ม : 
9 x 9.5 นิ้ว
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
พาสแอทคิดส์
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
สุชาดา สหัสกุล
Graphic Designer: 
เพ็ญนภา เพชรเกตุ
Graphic Designer (Cover): 
เพ็ญนภา เพชรเกตุ
นักวาดภาพประกอบปก : 
เฉลิม อัคคะพู
บรรณาธิการ: 
ทศสิริ พูลนวล
บรรณาธิการบริหาร : 
สุชาดา สหัสกุล
โรงพิมพ์: 
บริษัท แปลน พริ้นท์ติ้ง จำกัด
ผู้จัดพิมพ์: 
บริษัทพาส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
หนังสือคิดแบบในหลวงกล่าวถึงพระราชกรณียกิจของในหลวงจากโครงการพระราชดำริต่าง ๆ เช่น โครงการแก้มลิง โครงการฝนหลวง ฯลฯ เพื่อปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้มีความมุ่งมุ่น อดทน กล้าคิดกล้าทำอันจะนำไปสู่การทำงานจนประสบความสำเร็จ จึงเลือกใช้รูปเด็กที่กำลังทำกิจกรรมที่แสดงการใช้ความคิดอย่างชัดเจน และด้านบนมีรูปพระบรมสาทิสลักษณ์เพื่อเน้นย้ำว่าการคิดเช่นนี้มีพระองค์ทรงเป็นแบบอย่าง