เอ๊ะ ขาของใคร

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786163780768
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2560
ขนาดรูปเล่ม : 
8 x 8 นิ้ว
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
พาสแอทคิดส์
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
สุชาดา สหัสกุล
Graphic Designer: 
เพ็ญนภา เพชรเกตุ
Graphic Designer (Cover): 
เพ็ญนภา เพชรเกตุ
นักวาดภาพประกอบปก : 
เศวตราภรณ์ ไอศุริยเอกสกุล
บรรณาธิการ: 
ธารินี เหลืองอารีพร
บรรณาธิการบริหาร : 
สุชาดา สหัสกุล
โรงพิมพ์: 
บริษัท แปลน พริ้นท์ติ้ง จำกัด
ผู้จัดพิมพ์: 
บริษัทพาส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
เอ๊ะขาของใคร เป็นหนังสือภาพสอนศัพท์สำหรับเด็กอนุบาลเกี่ยวกับสัตว์ ภาพปกจึงเลือกใช้รูปขาของสัตว์ชนิดต่าง ๆ ที่ถูกปกปิดบริเวณลำตัวอยู่โดยเลือกขาสัตว์ที่ทายง่าย เหมาะสำหรับเด็กวัยอนุบาล ได้แก่ ขาม้าลาย ขากบ ขาช้าง และขาของนก