มด 5,000,000 ตัว

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786163781215
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2561
ขนาดรูปเล่ม : 
9 x 9.5 นิ้ว
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
พาสแอทคิดส์
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
สุชาดา สหัสกุล
Graphic Designer: 
เพ็ญนภา เพชรเกตุ
Graphic Designer (Cover): 
เพ็ญนภา เพชรเกตุ
นักวาดภาพประกอบปก : 
พัดชา ดิษยนันทน์
บรรณาธิการ: 
ธารินี เหลืองอารีพร
บรรณาธิการบริหาร : 
สุชาดา สหัสกุล
โรงพิมพ์: 
บริษัท แปลน พริ้นท์ติ้ง จำกัด
ผู้จัดพิมพ์: 
บริษัทพาส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
แนวคิดของเรื่องคือ ความมัุ่งมั่น จึงเลือกภาพมดในหลากหลายอิริยาบถที่น่ารัก ขณะเดียวกันก็ดูมุ่งมั่นแรงกล้า