The Book Revival คนคืนชีพหนังสือ

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-92878-3-4
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2561
ขนาดรูปเล่ม : 
14.3 x 21 cm
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
สีสัน คล้าว
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
Enfer De Hell & Season Cloud
นักวาดภาพประกอบปก : 
Enfer De Hell
บรรณาธิการ: 
ปิยนุช วงษ์กาญจนรัตน์, วิลาสินี จันทร์กิติวัฒน์
โรงพิมพ์: 
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดพิมพ์: 
สีสัน คล้าว (Season Cloud)
เครดิตอื่นๆ: 
ผู้เขียน : Season Cloud
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
แต่ละชนชาติ แต่ละภาษามีเอกลักษณ์ของตนเอง The Book Revival เป็นเรื่องราวของกลุ่มตัวละครที่มีความสามารถในการเข้าไปในเนื้อหาของหนังสือนั้นๆ การออกแบบปกจึงใช้เปลวไฟแทนตัวละครและการเข้าสู่จินตนาการของผู้เขียน นอกจากนั้นใช้ตัว R ในคำว่า Revival ให้แตกต่างกันในแต่ละปก เพื่อสื่อเนื้อหาภายในเล่มนั้นว่าเป็นหนังสือของชนชาติใด โดยตัว R ในแต่ละเล่ม จะดัดแปลงมาจากตัวอักษรของชนชาตินั้น เช่น เปอร์เซีย ญี่ปุ่น และฟินิเชียน