ธรรมาภิบาล

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-974-315-930-5
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2559
ขนาดรูปเล่ม : 
14.5x21 ซม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
ศยาม
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
วิชิต หอยิ่งสวัสดิ์
บรรณาธิการ: 
อนรรฆ พิทักษ์ธานิน
บรรณาธิการบริหาร : 
ชานน จงประสพมงคล
โรงพิมพ์: 
หจก. ภาพพิมพ์
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
Good Governance ประกอบไปด้วยหลัก 12 ประการที่สำคัญ หน้าปกเลยออกแบบให้มีองค์ประกอบของสี่เหลี่ยมที่มีความเคลื่อนไหว (dynamic) โดยมีส่วนประกอบทั้งหมดเป็น 12 ช้ินมาเป็นองค์ประกอบหลักของหนังสือ