การพลัดหลงของเมล็ดพันธุ์

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-3876-63-8
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2558
ขนาดรูปเล่ม : 
10.5x17.7 cm.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
แพรวสำนักพิมพ์
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
พิชชากร วรสิทธิกร
นักวาดภาพประกอบปก : 
พิชชากร วรสิทธิกร
บรรณาธิการ: 
จตุพล บุญพรัด
บรรณาธิการบริหาร : 
อุษณีย์ วิรัตพันธ์
โรงพิมพ์: 
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดพิมพ์: 
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
เรื่องสั้นประชดประชัน เสียดสี ที่ตัวละครเปรียบได้ดังการพลัดหลงของเมล็ดพันธุ์ เช่น การที่ลูกหลานของชาวนาเข้ามาเป็นพนักงานในธนาคารแห่งหนึ่ง แล้ววันหนึ่งก็ได้เห็นภาพของชาวนาอันเป็นบรรพบุรุษเดินทางเข้ามาประท้วงยังสำนักงานของธนาคาร เพื่อเรียกร้องสิทธิผลประโยชน์อันควรได้ จึงทำภาพปกเป็นงานคอลลาจระหว่างภาพคนใส่สูทที่เป็นตัวแทนทุนนิยม กับรวงข้าวที่เป็นตัวแทนของชาวนา