GREAT FOOD GOOD FEST

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786162983146
สำนักพิมพ์: 
BUNBOOKS
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2560
โรงพิมพ์: 
บจก.ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป
ขนาดรูปเล่ม : 
171 x 240 x 18 มม.
เครดิต
นักวาดภาพประกอบปก : 
-
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
ธัญญรัตน์ วิรุฬห์ชาตะพันธุ์
บรรณาธิการ: 
หยาดฝน/ปรางแก้ว
บรรณาธิการบริหาร : 
ศิษฏา ดาราวลี
ผู้จัดพิมพ์: 
วิธิต อุตสาหจิต
เครดิตอื่นๆ: 
ภาพประกอบ ต่อจันทน์ แคทริน บุณยสิงห์
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
เนื่องจากเป็นหนังสือรวมสูตรอาหารที่เกี่ยวข้องกับเทศกาล การออกแบบจึงเลือกใช้ไอคอนเทศกาลรื่นเริงในการแบ่งหมวดหมู่ และลำดับขั้นตอนภาพการทำอาหารให้น่าสนใจ