Autonomia ทุนนิยมความรับรู้ แรงงานอวัตถุ และการปฏิวัติของส่วนรวม

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978 616 8051 04 7
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2560
ขนาดรูปเล่ม : 
12.8 ซม. x 18.5 ซม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
Illuminations
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
rabbithood studio
โรงพิมพ์: 
หจก. ภาพพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
Illuminations
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
"Autonomia คือกลุ่มนักคิดและนักเคลื่อนไหวทางสังคมที่ถือกำเนิดจากสงครามกลางเมืองในอิตาลีในทศวรรษ 1970 พวกเขาเสนอการวิเคราะห์ลักษณะของระบบทุนนิยมแบบใหม่ที่แตกต่างจากระบบทุนนิยมในศตวรรษที่ 19 และต้นศตวรรษที่ 20” ซึ่งผู้เขียนได้วิเคราะห์สถานะของแรงงานสมัยใหม่ ที่ไม่ใช่แรงงานในความหมายเท่ากับ กรรมกร แบบที่คนทั่วไปเข้าใจ แต่หมายรวมถึงมนุษย์ทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะคนที่ทำงานสายศิลปะหรือสายสร้างสรรค์ในรูปแบบฟรีแลนซ์ ปกเล่มนี้เราจึงใช้ความหลากหลายมาช่วยอธิบายบรรยากาศของแรงงานในท้องตลาด โดยรวมรวบ element ต่างๆ ที่พอจะเป็นตัวแทนของชาวอิตาลีและสามารถแทนค่าตัวอักษรให้อ่านว่า A U T O N O M I A ได้ด้วย