เล่นแบบในหลวง

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9786163781116
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2560
ขนาดรูปเล่ม : 
9 x 9.5
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
พาสแอทคิดส์
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
สุชาดา สหัสกุล, สุทธิวรรณ อำพันทรัพย์
นักวาดภาพประกอบปก : 
เฉลิม อัคคะพู
บรรณาธิการ: 
ทศสิริ พูลนวล
บรรณาธิการบริหาร : 
สุชาดา สหัสกุล
โรงพิมพ์: 
บริษัท แปลน พริ้นท์ติ้ง จำกัด
ผู้จัดพิมพ์: 
บริษัท พาส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
เครดิตอื่นๆ: 
นักเขียน : ดร.ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
ใช้ภาพการเล่นของเด็กแบบไทยๆ ในยุคก่อนเป็นภาพหลัก สื่อถึงการเล่นโดยใช้ธรรมชาติรอบตัวและเล่นแบบอิสระ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของสมเด็จย่าที่ทรงใช้เลี้ยงดูในหลวงรัชกาลที่ 9 จนทรงเติบใหญ่เป็นกษัตริย์นักคิด นักพัฒนา และมีพระเมตตาต่อชาวไทยเช่นนี้ ผ่านภาพวาดสีน้ำละมุน