Museum Refocused พิ(ศ)พิธภัณฑ์

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-6163290694
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2559
ขนาดรูปเล่ม : 
16.5 X24 cm
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
ณขวัญ ศรีอรุโณทัย
บรรณาธิการ: 
ดร.อิสระ ชูศรี
โรงพิมพ์: 
ภาพพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

Comments

ชัดเจน