On Weathering: The Life of Buildings in Time

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-7800-46-2
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2558
ขนาดรูปเล่ม : 
14.5x20.2 cm.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
ลายเส้น พับบลิซชิ่ง
บรรณาธิการ: 
อรศิริ ปาณินท์
บรรณาธิการบริหาร : 
สุลักษณ์ วิศวปัทมวรรณ
โรงพิมพ์: 
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดพิมพ์: 
บริษัท ลายเส้น พับบลิซชิ่ง จำกัด
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
เนื่องจากเนื้อหาพูดถึงความงามที่ปรากฏอยู่บนผิวสถาปัตยกรรมที่ทิ้งเป็นร่องรอยให้เห็นตามกาลเวลา จึงมีไอเดียให้ภาพที่หน้าปกเป็นผิวของหนังสือด้วยเช่นกันโดยออกแบบแยกไว้เป็นอีก skin หนึ่ง ที่สามารถผุพัง เสื่อมโทรม ตามกาลเวลา (บางครั้งอาจจะสูญหาย จนเหลือแค่หน้าปกที่มีแต่ชื่อหนังสือเพียงอย่างเดียว) เนื้อหาด้านในและขนาดของปกที่เป็น skin ด้านนอกออกแบบให้เรียบง่ายโดยสัดส่วนอ้างอิงตามเส้น grid line ที่แสดงไว้ให้เห็นในภาพประกอบที่ 3