ลับแล,แก่งคอย

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-207-740-1
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2555
ขนาดรูปเล่ม : 
12.8x18.5 cm.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
แพรวสำนักพิมพ์
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
พิชชากร วรสิทธิกร
นักวาดภาพประกอบปก : 
พิชชากร วรสิทธิกร
บรรณาธิการ: 
จตุพล บุญพรัด
บรรณาธิการบริหาร : 
ภาวนา แก้วแสงธรรม
โรงพิมพ์: 
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดพิมพ์: 
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
"ลับแล,แก่งคอย" เป็นหนึ่งในชุดหนังสือซีไรท์ฉบับปกแข็ง สื่อสารเรื่องราวผ่านการออกแบบภาพสองภาพ ที่อยู่บนใบหุ้มปกผ่านการไดคัท และตัวปกแข็ง โดยเมื่อนำมาซ้อนทับกันจะเกิดภาพและความหมายที่แตกต่างออกมา ซึ่งสะท้อนเนื้อหาเกี่ยวกับภาพหลอน, การสร้างตัวตนที่ไม่มีอยู่จริง