รัฐ สังคม และการเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-974-315-893-3
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2558
ขนาดรูปเล่ม : 
14.3 x 21 cm. (16 หน้ายกพิเศษ)
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
ศยาม
บรรณาธิการ: 
อนรรฆ พิทักษ์ธานิน
บรรณาธิการบริหาร : 
ชานน จงประสพมงคล
โรงพิมพ์: 
บริษัท แอล.ที.เพรส จำกัด
ผู้จัดพิมพ์: 
บริษัทสำนักพิมพ์สยามปริทัศน์ จำกัด
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
องค์ประกอบของ grphic ออกแบบให้มี movement เคลือนไหว สอดคล้องกับคำว่า "การเปลี่ยนแปลง" โดยมีหน้าปกหนังสือ Leviathan ของ Thomas Hobbes เป็นฉากหลัง เพื่อสื่อถึงเรื่องราวทางความคิดจากอดีตถึงปัจจุบัน หน้าปกใช้สีธงชาติเพื่อเล่นกับคำว่า "รัฐ"

Comments

-