คณิตศาสตร์เบื้องหลังวิลล่าในอุดมคติและบทความอื่นๆ (The Mathematics of the Ideal Villa and Other Essays)

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-7800-98-1
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2561
ขนาดรูปเล่ม : 
14.5x20.2 cm
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
Li-Zenn Publishing
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
วิชิต หอยิ่งสวัสดิ์
Graphic Designer: 
วิชิต หอยิ่งสวัสดิ์
Graphic Designer (Cover): 
วิชิต หอยิ่งสวัสดิ์
บรรณาธิการ: 
ต้นข้าว ปาณินท์
บรรณาธิการบริหาร : 
สุลักษณ์ วิศวปัทมวรรณ
โรงพิมพ์: 
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดพิมพ์: 
Li-Zenn Publishing
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
หน้าปกจัดองค์ประกอบผ่านการตีความจากบทความสำคัญ 2 บทความที่รวมอยู่ในเล่ม คือ The Mathematics of the Ideal Villa ที่พูดถึงสัดส่วน (proportion) ของสถาปัตยกรรมในอดีตที่ถูกนำกลับมาใช้ใหม่ในงานสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ (modern architecture) และบทความเรื่อง Transparency ที่พูดถึงคุณสมบัติเรื่องการซ้อนทับกันขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมและที่ว่างในงานสถาปัตยกรรมสมัยใหม่