Why Grow Up? เติบโตอย่างไรไม่เจ็บปวด

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-93076-0-0
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2561
ขนาดรูปเล่ม : 
5.63*8.25 นิ้ว
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
Salt Publishing
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
Salt Publishing
Graphic Designer: 
น้ําใส ศุภวงศ์
Graphic Designer (Cover): 
น้ําใส ศุภวงศ์
นักวาดภาพประกอบปก : 
น้ําใส ศุภวงศ์
บรรณาธิการ: 
สุพัตรา สุขสวัสดิ์
บรรณาธิการบริหาร : 
โตมร ศุขปรีชา, ทีปกร วุฒิพิทยามงคล, สฤณี อาชวานันทกุล, สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์, แอลสิทธิ์ เวอร์การา, สุธรรม ธรรมรงค์วิทย์
โรงพิมพ์: 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาพพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
Salt Publishing
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
ภาพเด็กที่ค่อยๆ ขยายตัวออกไปเป็นกรอบสี่เหลี่ยม แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของวัยเด็กที่ความคิดทุกอย่างสามารถเป็นไปได้ จนการเติบโตทำให้เห็นข้อจำกัดที่มากขึ้นๆ และในที่สุดก็ยอมจำนนกับโลกที่คิดว่าควรจะเป็น ซึ่งเป็นแง่มุมหนึ่งที่หนังสือเล่มนี้ชี้ให้เห็น