ผัวเดียว เมียเดียว

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
9789740215981
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2561
ขนาดรูปเล่ม : 
14.3 ซม. x 21.4 ซม.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
มติชน
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
สุลักษณ์ บุนปาน
Graphic Designer: 
วีระวัฒน์ ปัญญามัง
Graphic Designer (Cover): 
วีระวัฒน์ ปัญญามัง
นักวาดภาพประกอบปก : 
วีระวัฒน์ ปัญญามัง
บรรณาธิการ: 
มณฑล ประภากรเกียรติ
บรรณาธิการบริหาร : 
สุลักษณ์ บุนปาน
โรงพิมพ์: 
มติชนปากเกร็ด
ผู้จัดพิมพ์: 
สนพ.มติชน
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
แนวคิดผัวเดียวเมียเดียวฯ ในปัจจุบัน มีรากฐานพัฒนามาจากวัฒนธรรมผัวเดียวหลายเมีย ซึ่งแม้ปัจจุบันแนวคิดดังกลา่วได้คลี่คลายไปมากแล้ว แต่บางครอบครัวยังคงยึดคติผัวเดียวหลายเมียอยู่ ดังนั้นเราจึงหยิบยกสัญลักษณ์ของการโยนห่วง อันหมายถึง "ผัวเดียวหลายเมีย" มาใช้