หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิชา วิทยาการคำนวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-274-956-8
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2561
ขนาดรูปเล่ม : 
19 x 26 cm.
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
ธีระฉัตร โพธิสิทธิ์ และยุทธนา สุขสมบูรณ์
Graphic Designer: 
ครีเอทีฟแชก สตูดิโอ
Graphic Designer (Cover): 
ครีเอทีฟแชก สตูดิโอ
บรรณาธิการ: 
รศ.ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต
โรงพิมพ์: 
บริษัท 888 อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
ผู้จัดพิมพ์: 
บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
เครดิตอื่นๆ: 
ผู้เรียบเรียง – อัจฉราวรรณ กัลยาณสิทธิ์ ผู้ตรวจ – รศ.ยืน ภู่วรวรรณ ,รศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า และชวลิต สุวรรณเวโช
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
หนังสือเรียนหลักสูตรใหม่จาก MCEDUCATION ผสมผสานการนำเสนอความรู้Œทางวิชาการด้Œวยจินตนาการทางศิลปะที่ไร้ขอบเขต ให้ผู้เรียนได้Œเรียนรู้Œจากเนื้อหาและได้Œสัมผัสแนวคิดจากงานศิลปะบนหน้าปกที่สอดคล้Œองกับเนื้อหาในแต่ละวิชา ผ่านภาพถ่ายสไตล์ Conceptual Art และ Photo Collage ด้วยแนวคิด “ หนังสือเรียน ต้องสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เรียน และทำให้ผู้เรียน อยากจะเปิดอ่านมัน ซ้ำแล้วซ้ำอีก สู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อย่างไม่รู้จบ”