OCTOBER no.10 : Justice issue

ข้อมูลหนังสือ
ISBN: 
978-616-73473-9-4
ปีที่พิมพ์: 
พ.ศ. 2554
ขนาดรูปเล่ม : 
145 x 210 mm
เครดิต
สำนักพิมพ์: 
openbooks
ผู้ควบคุมการออกแบบ : 
กรมัยพล สิริมงคลรุจิกุล
นักวาดภาพประกอบปก : 
-
บรรณาธิการ: 
ปกป้อง จันวิทย์
บรรณาธิการบริหาร : 
ภิญโญ ไตรสุริยธรรม
โรงพิมพ์: 
ภาพพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: 
สนพ.openbooks
เครดิตอื่นๆ: 
ภาพถ่ายปก: นิตินนท์ วิร์มงคลไชย
ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ : 
OCTOBER คือ bookazine รายสะดวก แต่ละฉบับจะมี theme ที่ต่างกัน ฉบับที่ 10 คือ ฉบับความยุติธรรม การออกแบบจึงมีความคาบเกี่ยวระหว่างปก Magazine และปก Pocketbook เน้นที่การสื่อสารด้วยภาพและความหมายที่แฝงอยู่ในภาพ มากกว่าการสื่อสารด้วยข้อความเช่นโปรยปกตามแบบฟอร์มของปก Pocketbook ผมเลือกใช้ภาพ 'จ่าเฉย' บนปก เพราะหุ่น 'จ่าเฉย' เพียงตัวเดียวก็สามารถสะท้อนภาพของ 'ความยุติธรรม' ในสังคมไทยได้อย่างหมดจด – ความไม่จริงของความยุติธรรมในสังคมไทย, การยึดถือแต่เพียงกฎเกณฑ์ รูปเคารพ ความเกรงขามของเครื่องแบบ มากกว่าการพยายามปรับตัวกับบริบทของสังคมสมัยใหม่ การแก้ปัญหาแต่เพียงฉากหน้า ฯลฯ สิ่งเหล่านี้จึงถูกแทนด้วยภาพของ 'จ่าเฉย' หุ่นตำรวจยืนแข็งๆ หน้าตาที่ไม่สมประกอบชวนดูตลกขบขัน ขี้นกที่เลอะเทอะบนตัว สะท้อนภาพความยุติธรรมในสังคมไทยที่ก็มีอยู่ แต่มีอยู่ไม่จริง

Comments

originality

-