ตัวอย่างผลงานที่เข้าร่วม

พาส เอ็ดดูเคชั่น
พิมลรัตน์ สาธุชาญกุล
กวิน วิริยะรังสฤษฎ์
บริษัท สำนักพิมพ์ห้องเรียน จำกัด บริษัท สำนักพิมพ์ห้องเรียน จำกัด
พิมลรัตน์ สาธุชาญกุล
บริษัท สำนักพิมพ์ห้องเรียน จำกัด บริษัท สำนักพิมพ์ห้องเรียน จำกัด
อรรถรัตน์ จันทรวรินทร์
บริษัท สำนักพิมพ์ห้องเรียน จำกัด บริษัท สำนักพิมพ์ห้องเรียน จำกัด

Welcome to 100abcd

QUALIFICATION

เงื่อนไขและข้อกำหนด 

1. เป็นผลงานต้นแบบ (original) จัดพิมพ์ครั้งแรกในประเทศไทย ไม่จำกัดสัญชาติของผู้ออกแบบ

2. เป็นหนังสือที่ตีพิมพ์เพื่อจำหน่ายเท่านั้น ไม่จำกัดประเภทหนังสือ

3. ปีที่ตีพิมพ์ในปี 2560-2561 

4. เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในผลงานหรือได้รับความยินยอมให้ส่งผลงาน

5. จำกัดจำนวนส่งผลงานไม่เกิน 20 ผลงานต่อราย

6. สามารถส่งมอบหนังสือเล่มจริง 1 เล่ม / ผลงาน

7. กรณีได้รับการคัดเลือก ส่งหนังสือเพื่อจัดแสดงนิทรรศการจำนวน 4 เล่ม 

รางวัลและประโยชน์ 

1. ใบประกาศเกียรติคุณ โล่ และของที่ระลึก

2. ผลงานได้รับการจัดแสดงนิทรรศการในมหกรรมหนังสือระดับชาติ

3. ผลงานได้รับการจัดแสดงนิทรรศการงานแสดงหนังสือในต่างประเทศอาทิ Frankfurt Book Fair, Taipei International Book Exhibition

4. ผลงานได้รับการเผยแพร่ในเว็บไซด์ www.100abcd.org เฟซบุค เพจ และสื่อสิ่งพิมพ์สมาคมฯ

5. ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือหรือในแค็ตตาล็อกประจำปีสิ่งพิมพ์ของประเทศไทย

6. ผลงานได้รับการรวบรวมเป็นคลังข้อมูลสาธารณะออนไลน์

ประเภทการคัดเลือก                                                                                                                                

·     ปกดีเด่น             จำนวน 80 ปก

·     รูปเล่มดีเด่น        จำนวน 20 เล่ม

สัมมนา UNCOVER THE COVER เปิดปก ไม่ปกปิด

 

เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนเกินกว่าจำนวนที่กำหนด ทางทีมงานจึงขอปิดการลงทะเบียน

No front page content has been created yet.